Regulamin

Regulamin Laboratorium Fizyki II teren południowy

 • Zajęcia z daną grupą studentów prowadzi zespół nauczycieli akademickich z których jeden jest opiekunem grupy. Opiekun grupy koordynuje pracę zespołu nauczycieli akademickich, prowadzi rejestr obecności oraz przyjmuje sprawozdania.

 • Studenci pracują na zajęciach w zespołach maksymalnie trzyosobowych. Podział na zespoły dokonywany jest na pierwszych zajęciach laboratoryjnych.

 • Studenci przygotowują się do zajęć w oparciu o instrukcje do poszczególnych ćwiczeń (lab2p.fizyka.pw.edu.pl/index.php/instrukcje). Przygotowanie do zajęć ocenia prowadzący na podstawie wstępnej rozmowy, sprawdzającej:

    • ogólne wiadomości z działu którego dotyczy dane ćwiczenie
    • wiadomości szczegółowe na temat badanego zjawiska
    • znajomość metody pomiarowej stosowanej w ćwiczeniu.

  W przypadku, gdy prowadzący zajęcia uzna, że wiedza studenta jest niewystarczająca, aby rozpoczął wykonywanie ćwiczenia, stawia 0 pkt. z przygotowania i jednocześnie odbiera mu prawo do kontynuowania zajęć. Pozostały czas student może wykorzystać na pogłębienie swojej wiedzy (w zakresie danego ćwiczenia), a na koniec zajęć może poddać ją ocenie prowadzącego i otrzymać maksymalnie 3 punkty z przygotowania.

 • Na drugich zajęciach laboratoryjnych studenci WIM przystępują do  pisemnego kolokwium dotyczącego promieniowania jonizującego , studenci wszystkich wydziałów oddają  teczki na sprawozdania (jedna teczka na zespół, z przyklejonymi danymi zespołu), a następnie przystępują do wykonywania ćwiczeń zgodnie z harmonogramem.

  /Wskazane jest aby student posiadał na zajęciach kalkulator typu naukowego./

 • Ćwiczenia  należy  wykonywać w oparciu o ustalenia z prowadzącym zajęcia.

 • W trakcie 3-godzinnych zajęć należy: określić i zanotować w raporcie cel badań, zestawić (jeśli jest to konieczne ) i uruchomić układ pomiarowy, wykonać  pomiary, wyniki wpisać czytelnie do raportu, opracować dane zgodnie z wytycznymi prowadzącego.

 • Przygotowany na zajęciach (przez każdego członka zespołu) raport jest integralną częścią sprawozdania. W sprawozdaniu do otrzymanych danych należy zastosować rachunek niepewności. Wynik zapisać poprawnie wraz z otrzymaną wartością niepewności. Przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników, wyciągnąć wnioski.

Uwaga! Wykresy bez opisu osi i jednostek dyskwalifikują sprawozdanie.

 • Sprawozdania powinny być oddane na ręce opiekuna grupy w dniu wykonywania następnego ćwiczenia laboratoryjnego. Sprawozdanie z ostatnich zajęć w semestrze należy oddać tydzień po ich zakończeniu. Nieoddanie sprawozdania w terminie jest równoznaczne z otrzymaniem z niego 0 pkt.

Zasady zaliczeń:

 • Maksymalna liczba punktów za ćwiczenia: liczba ćwiczeń x 10 pkt (6 pkt. przygotowanie i wykonanie, 4 pkt. sprawozdanie).  Czyli w przypadku WIM będzie to 90 punktów, dla SiMR, Mechatroniki i WIP jest to 50 punktów.

 • Laboratorium zostaje zaliczone gdy student zaliczy kolokwium z ochrony radiologicznej (poza studentami Wydziału SiMR) i uzyska minimum 50 % możliwych do zdobycia na zajęciach punktów.