Regulamin

Regulamin_Mechatronika_zdalne

Regulamin _WIM_zdalne

Regulamin_FizykaTechniczna_zdalne

Regulamin_Fotonika_zdalne

Regulamin_SiMR_zdalne

Regulamin Laboratorium Fizyki II teren południowy

 • Zajęcia z daną grupą studentów prowadzi zespół nauczycieli akademickich z których jeden jest opiekunem grupy. Opiekun grupy koordynuje pracę zespołu nauczycieli akademickich, prowadzi rejestr obecności oraz przyjmuje sprawozdania.

 • Studenci pracują na zajęciach w zespołach maksymalnie trzyosobowych. Podział na zespoły dokonywany jest na pierwszych zajęciach laboratoryjnych (Wydział Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej) lub przez system USOS (Wydział SiMR i Wydział Mechatroniki).

 • Studenci przygotowują się do zajęć w oparciu o instrukcje do poszczególnych ćwiczeń (lab2p.fizyka.pw.edu.pl/index.php/instrukcje). Przygotowanie do zajęć ocenia prowadzący na podstawie wstępnej rozmowy lub na podstawie pisemnej odpowiedzi, sprawdzającej:

    • ogólne wiadomości z działu którego dotyczy dane ćwiczenie
    • wiadomości szczegółowe na temat badanego zjawiska
    • znajomość metody pomiarowej stosowanej w ćwiczeniu.

  W przypadku, gdy prowadzący zajęcia uzna, że wiedza studenta jest niewystarczająca, aby rozpoczął wykonywanie ćwiczenia, stawia 0 pkt. z przygotowania i jednocześnie odbiera mu prawo do kontynuowania zajęć. Pozostały czas student może wykorzystać na pogłębienie swojej wiedzy (w zakresie danego ćwiczenia), a na koniec zajęć może poddać ją ocenie prowadzącego i otrzymać maksymalnie 3 punkty z przygotowania, nie ma jednak możliwości wykonania ćwiczenia.

 • Na drugich zajęciach laboratoryjnych studenci WIM przystępują do  pisemnego kolokwium dotyczącego promieniowania jonizującego , studenci wszystkich wydziałów oddają  teczki na sprawozdania (jedna teczka na zespół, z przyklejonymi danymi zespołu), a następnie przystępują do wykonywania ćwiczeń zgodnie z harmonogramem.

  /Wskazane jest aby student posiadał na zajęciach kalkulator typu naukowego./

 • Ćwiczenia  należy  wykonywać w oparciu o ustalenia z prowadzącym zajęcia.

 • W trakcie 3-godzinnych zajęć należy: określić i zanotować w raporcie cel badań, zestawić (jeśli jest to konieczne ) i uruchomić układ pomiarowy, wykonać  pomiary, wyniki wpisać czytelnie do raportu, opracować dane zgodnie z wytycznymi prowadzącego.

 • Przygotowany na zajęciach (przez każdego członka zespołu) raport jest integralną częścią sprawozdania. W sprawozdaniu do otrzymanych danych należy zastosować rachunek niepewności. Wynik zapisać poprawnie wraz z otrzymaną wartością niepewności. Przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników, wyciągnąć wnioski.

Uwaga! Wykresy bez opisu osi i jednostek dyskwalifikują sprawozdanie.

 • Z każdego ćwiczenia zespół przygotowuje jedno wspólne sprawozdanie.
 • Sprawozdania wraz z dołączonymi raportami powinny być oddane na ręce opiekuna grupy w dniu wykonywania następnego ćwiczenia laboratoryjnego. Sprawozdanie z ostatnich zajęć w semestrze należy oddać tydzień po ich zakończeniu. Nieoddanie sprawozdania w terminie jest równoznaczne z otrzymaniem z niego 0 pkt.

Zasady zaliczeń:

 • Maksymalna liczba punktów za ćwiczenia: liczba ćwiczeń x 10 pkt (6 pkt. przygotowanie studenta do zajęć i wykonanie ćwiczenia, 4 pkt. sprawozdanie).  Czyli w przypadku Wydziału Fizyki i Wydziału Inżynierii Materiałowej będzie to 90 punktów, dla SiMR, Mechatroniki i WIP jest to 50 punktów.

 • Laboratorium zostaje zaliczone gdy student uzyska minimum 51 % możliwych do zdobycia na zajęciach punktów i zaliczy kolokwium z ochrony radiologicznej (Wydział Inżynierii Materiałowej, Mechatroniki i Inżynierii Produkcji).

 • W przypadku gdy nieobecność na zajęciach (maksymalnie 20%) jest usprawiedliwiona (zwolnienie lekarskie, udział w konferencjach, szkoleniach za zgodą dziekana wydziału) dopuszcza się możliwość odrobienia ćwiczenia którego nieobecność dotyczy w uzgodnionym z kierownikiem laboratorium terminie.