Instrukcje/Instructions

Sala 330:

Ćwiczenie_nr_1 Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego.

Ćwiczenie_nr_5 Badanie widma i absorpcji promieniowania rentgenowskiego.

Ćwiczenie_nr_11 Badanie widma energii promieniowania gamma przy pomocy spektrometru scyntylacyjnego.

Ćwiczenie_nr_19 Badanie własności cząstek alfa za pomocą detektora półprzewodnikowego.

Sala 332:

Ćwiczenie_nr_6 Badanie struktury ciał stałych.

Ćwiczenie_nr_7 Absorpcja w półprzewodnikach.

Absorption in Semiconductors.

Ćwiczenie_nr_8 Wyznaczanie energii aktywacji w półprzewodnikach.

Activation Energy in semiconductors.

Ćwiczenie_nr_9 Cienkowarstwowe ogniwo słoneczne.

Thin-layer Photovoltaic Cell.

Ćwiczenie nr 10 Charakterystyka ogniwa Li-ion

Exercise_No_10 The charge – discharge profile of Li-ion cell

Ćwiczenie_nr_12 Wyznaczanie parametrów mikroskopowych półprzewodników w oparciu o zjawisko Halla.

Determination of Microscopic Properties of Semiconductors Based on Hall Effect.

Ćwiczenie_nr_13 Model energetyki wodorowej oparty na ogniwie paliwowym.

Exercise_No_13 Model of Hydrogen Energy Conversion Chain Based on Fuel Cell.

Ćwiczenie_nr_14 Badanie własności dielektrycznych ferroelektryków.

Ćwiczenie nr 16 Superkondensatory jako metoda magazynowania energii.

Exercise No. 16 Supercapacitors as energy storage devices.

 Ćwiczenie_nr_20 Badanie złącza p-n.

p-n Junction and Its Applications.

Ćwiczenie_nr_21 Badanie przejść fazowych i  właściwości elektrooptycznych ciekłych kryształów.

Ćwiczenie_nr_23 Badanie półprzewodnikowych źródeł światła.

Zasady BHP i ochrona radiologiczna

Podstawy_ochrony_rad

Zasady BHP